Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Krst

INFORMÁCIE PRE RODIČOV, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa.

Krst dieťaťa hlási jeden z rodičov v dostatočnom predstihu ( aspoň dva týždne ) pred plánovaným termínom krstu na farskom úrade. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa. Pokiaľ je dieťa z inej farnosti, je potrebné doniesť povolenie ku krstu, ktoré si vyžiadajú rodičia od miestneho farára odkiaľ pochádzajú.

Termín krstnej náuky v našej farnosti je stanovovaný po dohovore so správcom farnosti. Zúčastniť sa jej majú tí, ktorí majú prvé dieťa a tí, ktorí budú prvýkrát krstnými rodičmi. Túto náuku je možné absolvovať aj pred narodením dieťaťa. V prípade, ak sú krstní rodičia z inej farnosti a nemôžu sa dostaviť na krstné náuky, prinesú potvrdenie od miestneho kňaza o absolvovaní krstného poučenia. Krstní rodičia majú doložiť na farský úrad svedectvo o krste (vyžiadať si ho na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení).

Na krst je potrebné doniesť bielu krstnú košieľku a sviecu. Dospelý, ktorý sa rozhodol prijať sviatosť krstu, sa taktiež nahlási na farskom úrade, kde dostane podrobné informácie. Je potrebné, aby nastúpil na katechumenátnu prípravu, ktorá trvá spravidla jeden rok. Na konci katechumenátnej prípravy prijíma všetky tri iniciačné sviatosti – krst, birmovanie a Eucharistiu.

Krstní rodičia podľa Kódexu kánonického práva

Kán. 872 - Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia. Kán. 873 - Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka. Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca. § 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Ak krstný rodič žije v manželstve, má mať sviatostné manželstvo a je nerozvedený. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti (napr. evanjelik augs. v.), má sa pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Dokument Word

 

Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu