Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Manželstvo

INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV PRED UZAVRETÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA

„Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky ... ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi... Sám Boh je pôvodcom manželstva. Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk. Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň...“ (KKC)

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, majú o svojom úmysle informovať čím skôr náš farský úrad, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas. Jedná sa predovšetkým o okolnosti, ktoré môžu predĺžiť čas prípravy – napr. jeden zo snúbencov nebol pokrstený a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať sviatosť krstu a sviatosť Oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom – nebol na prvom sv. prijímaní; prípadne je iného vierovyznania alebo je neveriacim. V takýchto prípadoch a im podobných sa snúbenci prihlásia aspoň pol roka skôr, pretože z administratívnych i pastoračných dôvodov sa vyžaduje dlhšia príprava. Rodičov a príbuzných povzbudzujeme, aby na tieto skutočnosti snúbencov upozornili. Sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja, z ktorých ani jeden nebol na prvom sv. prijímaní. Preto je možné najprv sa pripraviť na 1. sv. prijímanie a birmovku a potom aj na sviatosť manželstva.

AKO POSTUPOVAŤ ĎALEJ?

 1. Nahlásiť na farskom úrade termín, čas a miesto (kostol) plánovaného sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto skutočnosť na farskom úrade.
 2. V dohodnutom čase spísať cirkevnú zápisnicu na farskom úrade. K tomu budete potrebovať tieto doklady: Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako pol roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.V prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).
  1. Občianske preukazy
  2. Údaje o vašich svedkoch
  3. Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
  4. Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
  5. Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  6. Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

  Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa dohodneme na termíne spísania zápisnice.

 3. Po spísaní cirkevnej zápisnice snúbenci musia vypísať aj „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktorý si vyplnia a spoločne odovzdajú na štátnej matrike, kde si okrem tejto žiadosti zoberú ešte občianske preukazy a rodné listy.
 4. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. U nás sú to 4 stretnutia (cca 1 hod. týždenne). Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám nemusia všetky termíny vyhovovať.
  1. vierouka
  2. morálka
  3. sviatosti
  4. sobášny obrad
   Posledná náuka je deň pred sobášom. Tam sa preberá priebeh sobášneho obradu a snúbenci pristúpia k sviatosti zmierenia.
 5. V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste jeho meno najneskôr týždeň pred sobášom na farskom úrade.
POZOR! V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu